پرسش و پاسخ و فایده اسم داشتن

پرسش و پاسخ و فایده اسم داشتن
رعنا محمدی

کتابدار به کودک - آیا بازی بیست سوالی بلدی؟
کودک – بله قانونش را میدونم. شما چیزی را به صورت سئوال از من می پرسی من هم با سوالهائی که از شما می کنم باید به آنچه شما فکر کردی برسم.
این بازی را امروز یه جور دیگه می کنیم. داشتن اسم مهم است. همه باید اسم داشته باشند.
کتابدار - تو دارچین را می شناسی؟
کودک جواب میدهد - دارچین چیه؟ جون داره یا بی جونه؟
کتابدار - هم جون داره هم بی جونه.
کودک - توجیب جا می گیره؟
کتابدار - یک جورش آره یک جورش نه.
کودک - پس دو جوره؟
کتابدار - چون یک اسمه ، بیشتر از چند جوره.
کودک - آنکه جون داره تو جیب جا میگیره؟
کتابدار - نه، صدا میده ،همه جا سر میکشه. بومیکشه
کودک - من می بینمش؟
کتابدار - این دارچین جون داررا شاید ندیده باشی، اما خیلی باوفا است.
کودک - منم دارم؟
کتابدار - نمیدونم اما دوست خوب بچه هاست. مالِ خاله میترا است.
کودک - مادرمه؟
کتابدار- اسم مادرت دارچینه؟
کودک - نه مامانم فرشته است.
کتابدار- دوست داری خودم بگویم؟
کودک - راهنمائیم کن.
کتابدار - خوراکیه، با جاندارش بازی می کنی، اسم یک رنگ خیلی خاص هم هست.
کودک - این که سخت شد. خودت بگو.
کتابدار - نمک و فلفل و زردچوبه چند جور ادویه هستند. ادویه قهوه ای رنگ که تو غذا میریزند بخصوص روی حلیم میریزی و میخوری. اسمش بیادت می آید؟
اسم رنگ قهوه ای خوشگلیست که به پوست غیر سفید و خیلی خوشرنگ می گویند.
دارچین اسم سگ خاله میترا است چون رنگ پوستش قهوه ای کمرنگه درست رنگ دارچینه.
کودک - فهمیدم خوشم آمد. ازهمان یه اسم رنگ سه جا به سه جور استفاده شده.
کتابدار – هزار آفرین.

ماده هفتم – همه حق دارند اسم داشته باشند.