مهربانی

مهربانی
امیر صالحی راد

غلط نکنم یکی لومون داده بود، یهو ریختن سرمون، هر کی از یه طرف در میرفت. تونستم فرار کنم، چند دقه گذشت دیدم نامردیه رفیق فابریکامو ول کنم به امون خدا، برگشتم از لج مأمورا شروع کردم به ادای گدایی رو درآوردن، گدا نیستما میخواستم حواس مامورا رو پرت کنم، دویدن سمتم، رفیقام دوتاشون تونستن فرار کنن، یکی شون قبلا خیلی واسم مرام گذاشته بود.
بیرون مترو جمع شدیم گفتیم چه غلطی کنیم، رضا مال‌خر، تو لونه سگش رامون نمیده. قرار شد من بیفتم جلو با آق رضا اختلاط کنم. ولی نامرد، مرد حرف زدن نبود، فحش خارمادری داد به من و رفقا، با تیپا خواست بندازتم بیرون. چاقو تو جیبم بود! ولی نزدم، خریت کردم داداش. الانم مث سگ پشیمونم. همینجا پیاده میشم.
مات لحن حرف زدنش شده بودم در حال پیاده شدن دستش را سمت راننده گرفت ولی راننده مقاومت کرد و پول را نگرفت، گفتم من حساب میکنم ولی پول را از من هم قبول نکرد وگفت خواهر کلا کرایه نمی‌خوام از این جور بچه‌ها.
من هم پیاده شدم، صدایم را شنیده بود، فکر کرد کرایه را حساب کرده‌ام و تشکر کرد.
به زور دوازده سالش میشد، قدم برداشتن‌ش مثل حرف زدنش، مثل بزرگترها محکم و استوار بود. یاد داستان زندگی غریب بنجامین باتن افتادم، این بچه غریب‌تر بود. ولی هیچ چشمی او را نمیدید.
به خیابان دقیق‌تر نگاه کردم، بچه‌ای تا کمر توی سطل زباله خم شده بود، یکی دیگر کنار رستورانی ترازو گذاشته بود تا مردم وزن خودشان را قبل از غذا خوردن بدانند. یکی دیگر داخل مغازه ای قصابی می کرد. تمام نمیشدند، با هر بار سر چرخاندن چند تای دیگر پیدایشان میشد.
احساس می‌کردم بچه‌ها شهر را به دست گرفته‌اند، چشمانم را بستم و چند نفس عمیق کشیدم.
همه چیز به حالت عادی برگشته بود، در آن طرف شهر پاراگلایدرها در حال پرواز بودند و از منظره زیبای شهر زیر پای خود لذت میبردند.

ماده اول - این پیمان می گوید همه افراد زیر سن 18 سال از این حقوق بر خوردارند.
ماده دوم – این حقوق به همه کودکان دنیاتعلق دارد. پدر و مادرشان هر کس باشد در هر مملکتی زندگی کنند، هر زبان یا مذهبی داشته باشند ، پسر یا دخترباشند با فرهنگهای خاص خودشان، کودکان معلول وکودک چه ثروتمند باشد یا تهی دست با هیچ کودکی به هیچ دلیلی نباید رفتارنا عادلانه داشت.
ماده چهارم – هر دولتی موظف است در اجرای حفظ حقوق کودک کوشا باشد. وظیفه دولت است به والدین کمک کند تا محیطی برای حد اکثر رشد کودک وجود داشته باشد.
ماده پانزدهم – شما حق دارید دوستانتان را خودتان انتخاب کنید و تشکیل گروه بدهیدمشروط بر اینکه مزاحم دیگران نباشید.
ماده بیست و چهارم – بر خوردار بودن از بهترین بیمه سلامتی ، آب سالم ، غذای مقوی، محیط تمیز و عاری از خطر، دسترسی داشتن به اطلاعات و راضی بودن حق شما است.
ماده بیست و هفتم – شما حق دارید از غذا، لباس، محل مطمئن برای زندگی و برطرف شدن نیاز های اولیه زندگی برخوردار باشید.
ماده سی و دوم – شما حق دارید که از کارهای آزار دهنده که برای سلامتی یا تحصیل شما بد است در امان باشید. ( مثل در اشغال یا خاکروبه گشتن)